Efectele pozitive ale bugetării participative în școlile din Ungheni


În raionul Ungheni, Liceele Teoretice „V.Alecsandri”, „Gh. Asachi” și „A. Pușkin” din orașul Ungheni și Gimnaziul „I. Vatamanu” din comuna Pârlița, beneficiare ale proiectului „ Școala Mea” în anul 2015, au demonstrat că propunerile participanților la audierile publice ale bugetelor școlilor privind soluționarea problemelor cu care se confruntă aceste școli contează foarte mult, pentru că oferă diverse modalități de rezolvare a problemelor și implică diverși actori interesați. Or, când problemele școlii sunt cunoscute de întreaga comunitate, acestea devin o preocupare comună a cetățenilor și dorința de rezolvare a acestora devine este mult mai mare. Prioritățile de cheltuire a banilor publici formulate de cetățenii orașului Ungheni și comunei Pârlița au ajutat școlile să-și gestioneze mult mai bine bugetul școlii și fondurile atrase din exterior în anul 2016.

Implicarea activă a cetățenilor la audierile publice în perioada 21-27 octombrie 2015 la care s-a discutat executarea bugetelor școlilor pentru anii 2013-2014 și cele 9 luni ale anului 2015, precum și proiectele de bugete pe anul 2016, denotă atât interesul sporit al comunităților pentru problemele școlilor, cât și deschiderea acestor instituții preuniversitare pentru dezvoltarea și consolidarea unor parteneriate durabile și cooperarea în scopul îmbunătățirii calității procesului educațional și implicit al prosperării localităților.

În contextul strategiei de dezvoltare a Liceului Teoretic „V. Alecsandri”  pe anii 2014-2016, participanții  la   audierea  publică  a bugetului  școlii pe anul 2016 au lansat propuneri  concrete de soluționare a 4 probleme majore identificate. În special, aceste propuneri s-au referit la dotarea cabinetelor de limbi străine cu echipamente IT și a celor de biologie, chimie, fizică și matematică cu literatură didactică, dotarea sălilor de sport  și educație tehnologică cu echipamente și utilaje specifice necesare, reparația și modernizarea cabinetului de chimie. În consecință, din surse extrabugetare în valoare totală de 377.850 s-au achiziționat 4 proiectoare cu sisteme de fixare (40.000 lei), literatură didactică pentru studierea disciplinelor biologie, chimie, fizică și matematică în limba franceză (44.785 lei), a fost reparat capital și modernizat cabinetul de chimie ( 240.000 lei); s-a procurat inventar sportiv (49.065 lei) pentru buna desfășurare a lecțiilor și activităților cu caracter sportiv.

capture3

Mobilier renovat

În bugetul pentru anul 2016, Liceul Teoretic „Gh. Asachi” a inclus propunerile din cadrul audierii publice făcute de participanți cu privire la soluționarea celor mai acute probleme privind îmbunătățirea sistemului de informare în școală/radioul școlar, crearea unei parcări pentru biciclete, instalarea filtrelor de apă la robinetele din clasă, dotarea holurilor principale cu televizoare suspendate, procurarea mobilierului într-o clasă primară și a hărților la disciplinele geografie și istorie, dotarea cabinetelor de chimie, fizică și biologie cu truse de laborator și materiale didactice. Trei propuneri formulate de cetățeni au fost incluse în bugetul pe anul 2016 și realizate cu fonduri din bugetul școlii și surse externe în valoare totală de 70.400 lei. Ca urmare, liceul a fost înzestrat cu 4 televizoare performante, 1 set de mobilă pentru elevii claselor primare/16 bănci și 32 scaune, 1 parcare pentru biciclete. Alte 4 propuneri ale participanților la audierea publică au fost incluse spre rezolvare în bugetul pe anul 2017.

Ținând cont de domeniile prioritare de dezvoltare a Gimnaziului „I. Vatamanu” din comuna Pârlița în anii 2014-2016, participanții la audierea publică a bugetului acestei școli pe anul 2016 au înaintat 16 propuneri de soluționare a problemelor prioritare care au vizat dotarea cabinetului de informatică cu calculatoare noi, instalarea unui sistem video modern de securitate a școlii, achiziționarea tablelor magnetice, schimbarea unor uși și lavoare uzate. Aceste propuneri au fost înregistrate, analizate și prioritizate de consiliul organizatoric al audierii publice a bugetului școlii, care a decis să includă 9 propuneri spre finanțare în bugetul pe anul 2016 considerate ca fiind soluții optime pentru rezolvarea celor mai stringente probleme. Toate propunerile incluse în bugetul pe anul 2016 au fost pe deplin realizate, atât din fondurile proprii, cât și din surse atrase din exterior, valoarea totală a achizițiilor și lucrărilor constituind 221.190 lei,dintre care 181.190 lei din bugetul școlii și 40.000 din surse extrabugetare. Astfel, pentru gimnaziu au fost achiziționate 10 calculatoare, 3 televizoare, 3 laptop-uri, 4 cabluri HDMI, 6 camere video, au fost schimbate 6 uși și 5 chiuvete.

lab

Laborator de informatică renovat

Din surse externe au fost dotate cu laptop-uri și televizoare (40.000 lei) cele trei catedre ale Liceului Teoretic „ A.Pușkin” (științe socio-umane, științe reale și clase primare). De asemenea, din surse extrabugetare în acest liceu s-au achiziționat 2 table interactive (80. 000 lei) și 15 laptop-uri (296.695,5 lei), iar din bugetul instituției au fost procurate 2 proiectoare (19.000 lei), achiziționate literatură artistică și dicționare pentru orele de limbi străine, noi titluri de carte pentru diversificarea sortimentului bibliotecii liceului și de literatură artistică pentru cabinetele claselor primare ( 4.400 lei). Toate bunurile achiziționate în anul 2016 de Liceului Teoretic „A.Pușkin”și menționate aici fac obiectul a 6 propuneri lansate de participanții la audierea publică a bugetului liceului pe anul 2016, care au fost înregistrate, prioritizate și 4 din ele incluse în bugetul liceului pe anul 2016.

Rezultatele audierilor publice exemplificate în acest studiu de caz arată că unul dintre elementele esențiale în planificarea și executarea bugetelor școlilor pe anul 2016 îl constituie consultarea cetățenilor și atragerea fondurilor extrabugetare, deoarece bugetul unei instituții educaționale nu dispune de resurse suficiente pentru îmbunătățirea procesului educațional. Atingerea obiectivelor propuse de școli și realizarea propunerilor cetățenilor s-a materializat prin implementarea proiectelor în parteneriat cu autoritățile publice locale de nivel I și II, precum și cu implicarea activă a tuturor factorilor interesați de reforma educației.

În concluzie, putem ușor constata faptul că administrația școlilor și Consiliile de Administrație din raionul Ungheni au luat în calcul în modul cel mai serios propunerile cetățenilor și punându-le în aplicare au demonstrat că au făcut un pas important în responsabilizarea socială a comunității care învață în cadrul Proiectului „Școala Mea” noi tehnici și mecanisme de implicare în procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul educației.