Analiza cantitativă a rezultatelor fișelor de implicare „Școala Mea” 2018


Fișele de implicare reprezintă un instrument util, care permite evaluarea satisfacției față de procesul educațional. Datorită faptului că fișele de implicare favorizează elucidarea problemelor, acest instrument poate contribui la eficientizarea comunicării dintre diversele categorii implicate în procesul educațional: administrația școlii, cadrele didactice, părinții și elevii. De asemenea, fișele de implicare reprezintă o sursă de informare ce poate fi utilizată de factorii decizionali pentru elaborarea și evaluarea implementării politicilor educaționale.

În studiu s-a realizat o analiză detailată a factorilor ce afectează percepția privind calitatea serviciilor educaționale. În acest scop în cercetarea au fost examinate câteva aspecte separate: comunicarea, procesul de predare, oferta extra-curriculară, utilizarea surselor bănești de către școală și implicarea elevilor și părinților în procesul educațional.

În urma analizei efectuate putem face următoarele constatări:

 • În linii generale, putem afirma că în eșantionul de școli analizate există o anumită satisfacere față de procesul educațional. Astfel, aproximativ jumătate din elevi au declarat că sunt parțial mulțumiți de calitatea educației. Pe de altă parte, majoritatea părinților (54,3% din respondenți) și-au exprimat mulțumirea față de calitatea educației. În zonele urbane comparativ cu mediul rural este un nivel mai înalt de satisfacție față de calitatea educației;
 • Comunicarea reprezintă un factor important care favorizează creșterea nivelului de satisfacție față de educație. Există o mulțumire față de modul în care școala comunică informațiile, iar peste jumătate din respondenți se declară satisfăcuți de acest aspect. În zonele urbane comparativ cu cele rural nivelul de satisfacție față de comunicare este mai înalt. Totuși, există anumite carențe ce se referă la componentele comunicării diferite de oferirea informațiilor;
 • Majoritatea, elevilor (57,4%) și părinților (53,5%), sunt mulțumiți într-o oricare măsură de calitatea curriculei. În mediul rural este un nivel mai înalt al satisfacției față de zonele urbane. Circa jumătate din părinți și aproximativ 2/3 din profesorii consideră că capacitatea motivațională a programului școlar este mediocră. Totodată, în zonele rurale în raport cu mediul urban se atestă o mulțumire mai mare față de factorii ce influențează calitatea predării: climatul psihologic, diversitatea tehnicilor de predare și disponibilitatea manualelor;
 • Este o situație neclară în ceea ce ține de modul în care utilizatorii de servicii educaționale percep informația despre utilizarea resurselor bănești. Ponderea mare a non-răspunsurilor din partea elevilor și părinților la întrebările ce se referă la faptul dacă a fost înțeleasă informația despre buget sau despre utilizarea contribuțiilor colectate de școală indică clar asupra unei carențe. Se pare că problema are 2 componente: pe de o parte, este un interes redus din partea utilizatorilor, iar pe de altă parte, mecanismele de comunicare funcționează defectuos: nu toate datele sunt făcute publice, iar o parte din informație este prezentată într-un mod neinteligibil, fapt care diminuează preocuparea elevilor și părinților față de subiectele financiare;
 • În cazul creării posibilităților de implicare în procesul decizional se atestă 2 aspecte. Peste 60% din elevi și părinți susțin că școala nu le solicită opiniile privind prioritățile de dezvoltare. O altă problemă ține de lipsa informației privind modul de realizarea de către școală a propunerilor parvenite de la elevi sau părinți;
 • O constatare importantă a studiului se referă la faptul că în zonele rurale în raport cu cele urbane se atestă o satisfacție mai înaltă față de diverse aspecte ale procesului educațional. Aceasta poate fi explicat prin faptul că în orașe comparativ cu satele, locuitorii au cerințe mai mari față de educație.
 • Respondenți au susținut că problemele ce țin de infrastructura școlii și de alimentarea sănătoasă a elevilor sunt cele mai importante și trebuie soluționate cât mai urgent. De asemenea, aspecte ce necesită îmbunătățiri se referă la: utilizarea tehnologiilor informaționale în școli, intensificarea participării elevilor și profesorilor în activitățile instituției educaționale, transportarea și siguranța elevilor. Trebuie de menționat că respondenții consideră că în toate domeniile sunt necesare îmbunătățiri, iar acest fapt denotă că există dificultăți în toate aspectele ce țin de funcționarea școlii.

În baza analizei efectuate pot fi oferite următoarele recomandări:

 • Este necesar de a continua îmbunătățirea calității curriculei. Acest aspect este important nu doar din perspectiva obținerii studiilor necesare pentru carieră, dar inclusiv pentru a facilita procesul de învățare. Totodată, este nevoie să se de o îmbunătățire continuă a metodelor de predare;
 • Pentru a spori informarea utilizatorilor serviciilor educaționale ar fi oportună lărgirea utilizării aplicațiilor electronice (pagina web, e-mail, etc,). Această abordare ar contribui la o organizare mai bună a adunărilor școlare, deoarece participanții ar fi informați din timp. Totodată, în acest mod elevii și părinții ar putea fi informați despre soluționarea problemelor discutate la audierile publice școlare. Concomitent, este importantă consultarea opiniei părinților și elevilor privind tipul informației pe care ar dori să-l obțină cu regularitate din partea instituției;
 • Totodată, este nevoie de a face informația cât mai inteligibilă pentru elevi și părinți. Pentru a spori comprehensibilitatea informațiilor financiare este binevenit să fie elaborată o scurtă notă. Documentul trebuie să fie făcut public și să includă informații financiare: versiunea succintă a proiectului bugetului, cu explicații privind cheltuielilor planificate. De asemenea, ar fi bine de identificat mecanisme prin care părinții sau elevii ar putea obține informații verbale despre situația bugetară a instituției educaționale (de exemplu, delegarea unei persoane care ar fi responsabilă de această sarcină);
 •  Deosebit de importantă este informarea despre resursele financiare ale școlii. În acest sens, pe lângă audierile publice, ar fi bine de oferit accesul liber pentru elevi și părinți la ședințele administrației școlilor, ce sunt dedicate discutării chestiunilor bugetare. În general, ar trebui de asigurat accesul beneficiarilor serviciilor educaționale la toate ședințele ce vizează activitatea școlii;
 •  La fel, se recomandă ca plățile făcute de părinți, sub formă de contribuții, precum și procurările de bunuri și servicii din contul acestor surse să fie însoțite de acte confirmative, iar recepționarea și cheltuirea acestor sume ar trebui contabilizată;
 • Un alt aspect important, ține de sănătatea și siguranța elevilor. În acest sens este necesar de oferit elevilor, dar și profesorilor, accesul la o alimentație sănătoasă.